Projekty, granty, spolupráce – aktualizace 12.2.2019

 

Připravujeme, žádáme

 

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program – Praha – pól růstu

V 3/2018 realizována Studie proveditelnosti na projekt Modernizace multimediální odborné učebny na ZŠ Korunovační, předpokládané financování: příspěvek EU 602 120 Kč finanční prostředky z rozpočtu hl. města Prahy 481 696 Kč, soukromé zdroje 120 424 Kč.

 

 

 

Aktuální projekty

 

 

V naší škole je od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2021 realizován projekt s názvem
„ZŠ Korunovační-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012112, financovaný
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT v ZŠ, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.

 

 

 


 

V naší škole je od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2020 realizován projekt s názvem „Multikulturní Korunovační“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001168, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci základní školy.

 

 


 

Projekt ZŠ Korunovační - rekonstrukce učebny fyziky a učebny chemie-přírodopisu, číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000499 v rámci 20.výzvy OP Praha – pól růstu, který je  realizován v roce 2018, předpokládané náklady 1.773.987 Kč. Projekt má za cíl zkvalitnění výuky fyziky, chemie a přírodopisu díky rekonstrukci dvou učeben k tomu využívaných

 

 

 


 

 

2017 – 2020 účast školy na projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850. Informace na http://eurohudebka.cz. Financování projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. (Aktivity: spolupráce učitelů s učiteli – umělci, společná příprava a realizace vyučovacích hodin, hudební aktivity žáků, kurz komponování elektronické hudby, vzdělávání pedagogů a další aktivity dle zájmu školy)

 

 

 

Od  2017 čerpá škola dotaci na projekt s názvem ZŠ Korunovační šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003495 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výše rozpočtu 954.369 Kč se zaměřuje na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a podporu aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků dle potřeb školy. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. (aktivity: speciální pedagog, školní asistent, vzdělávání, vzájemná spolupráce pedagogů).

 

 

Projekty, granty, spolupráce v minulosti

 

2014 až 2016 participace školy na tříletém projektu v rámci programu LIFELONG LEARNING

PROGRAMME (společně se třemi evropskými universitami a třemi základními školami z ČR,

Španělska, Finska: „Do It Yourself in Education: Expanding Digital Competence To Foster Student

Agency And Collaborative Learning European Commissiony Educations Audiovisual and Culture

Executive Agency“ -71400ALLPA4A3541A4AESAKA1MP – zavádění nových principů do vzdělávání

(badatelská, kolaborativní, digitální výuka). V rámci tohoto projektu se uskutečnila partnerská setkání

na Univerzitě v Barceloně a na finské Univerzitě v Oulu. Podpora zájmů žáků, dovednosti vzájemně spolupracovat, používat počítačové technologie, formulovat problémy, klást otázky a navrhovat postupy, jak je řešit. Aktivitami v projektu DIYLab žáci objevují řadu souvislostí ze života lidí, přírody a světa věcí kolem nás. Žáci si tak osvojili nové učební metody, posílala se spolupráce mezi učiteli.

 

 

Od června 2014 do července 2015 byla škola zapojena do projektu financovaného EU pod názvem "Ne,mami ne!" (reg. číslo CZ.2.17/3.1.00/36232). Finanční podpora tohoto projektu je poskytována

Operačním programem Praha - Adaptabilita (OPPA) "Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti".

Projekt byl zaměřen na žáky s poruchami chování a sociálně znevýhodněné ZŠ škol Prahy 7 za využití atraktivnějších forem vzdělávání (např. interaktivní hra zaměřená na sociálně patologické

jevy, které se mezi žáky vyskytují nejčastěji). Jedním z cílů bylo snížení výskytu rizikového chování u

6ti třídních kolektivů a zlepšení sociálního klimatu ve škole. Projektu se zúčastnily 2 vybrané

třídní kolektivy naší školy.

 

 

Ve školním roce 2013/2014 byli 3 učitelé II. stupně přizvání k realizaci experimentálního projektu online doučování, které bylo zastřešeno Sdružením moderních rodičů o.s. Projekt byl financován v rámci Operačního programu Praha adaptabilita HLMP a EU.12 žáků s dílčím výukovým oslabením využívalo doučování po celý rok zdarma přes Skype po večerech. Doučovala se Angličtina, Český jazyk a Matematika.

 

 

V letech 2012 až 2014 účast v mezinárodním tříletém výzkumném projektu Creative Connections,

kterého se účastnilo šest partnerských univerzit a mnoho dalších evropských škol. Financování za

podpory Evropské komise v rámci programu Comenius (EACEA-517844).

 

 

2009 - 11 realizace a koordinace dvouletého projektu Tvořivé školy o.s. „Učitel činnostního učení v Praze“ navázal na projekt "Tvořivá škola - vzdělávací střediska činnostního učení v Praze", který byl realizován v rámci 1. výzvy programu JPD 3. Projekt byl podpořen ESF, pedagogové naší školy se aktivně zúčastnili vzdělávacích akcí i jako lektoři a organizátoři, škola poskytla zázemí pro vzdělávací akce.

 

 

2007 - 2009  - projekt  Tvořivé školy „Podpora vzdělávacích středisek činnostního učení v Praze“ - zaměření na podporu vzdělávání pedagogů a hmotného vybavení škol moderními vyučovacími pomůckami, příprava šk. rok 2007/08, realizace ve šk. roce 2008/09.

 

 

2006 - 2008 přímá účast, příprava a společná realizace projektu spojeného se zaváděním RVP pro základní vzdělávání - společně s Odyssea o.s.: "Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a osmiletých gymnázií v Praze", JPD cíl 3 pro region hl.m.Praha.

 

 

2004 Vzdělávací středisko činnostního učení, pořádání akcí DVPP pro  pedagogické pracovníky dalších škol a realizace ukázkových hodin činnostního učení (předmětný vzdělávací projekt získal akreditaci MŠMT ČR dne 16.5.2005 pod č. 19927/2003-25-141), škola se tímto podílela na zavádění  RVP ZV do praxe základních škol.

 

 

2004 - 2005 participace na pilotním ověřování Interaktivního edukativního programu ENTER, (realizátor Národní technické muzeum Praha,  CZ 04.3.07/3.1.01.2/2004 program JPD 3 – projekt spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HLMP).

 

 

2004 - prezentace žákovských projektů vytvořených v rámci projektu School+ na Ecole Conference March 2004 Prague a na School+ Conference University Barcelona.

 

 

2003  - 2004 přímá participace v projektu School+, škola vybrána jako pilotní škola vědecko-výzkumného projektu 5. rámcového programu EU IST-2000-25162 "School+ More than a Platform to Build the Schoul of Tommorow" (ověřování metodiky využití počítačových technologií při řešení edukačních aktivit žáků školy, do projektu je zapojeno 10 institucí z pěti zemí: Španělska, Finska, Řecka, Izraele a ČR).

 

 

2002 - příprava, realizace a koordinace inovátorského projektu WEP – Web Education Project, jehož partnery byly 4 vybrané české školy, Český Telecom a Úřad pro veřejné informační systémy, projekt řešil problematiku využití on-line komunikačního prostředí ve výuce a domácí přípravě, žáci čtyř tříd a jejich učitelé dostali k domácí přípravě PC, připojení k internetu a komunikační prostředí, škola po roční realizaci získala první plnohodnotnou počítačovou pracovnu.

 

 

2002  - participace na pilotním ověření projektu "SCIENCE - Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů s ohledem na specifika velkoměsta" (kombinované kurzy s on-line podporou pro učitele a žáky ZŠ), OP CZ.04.3.07/3.1.01.02 JPD pro Cíl 3 regionu hl. město Praha (JPD 3) žadatel a realizátor projektu MFF UK Praha.

 

 

1997 - 2000 - účast v mezinárodním projektu TEMPUS S_JEP 12327-97, Implementation of Telematics in EDUCATION for participation in the Project, výměna zkušeností evropských učitelů, vzdělávání v oblasti telematiky, komunikace škol v rámci Evropy s využitím internetu, v rámci projektu lektor on-line kurzů pro učitele "VIK" v oblasti výtvarných aspektů tvorby www (MFF UK Praha, FEL Praha, PedF UK Praha).