Základní škola Korunovační, Školní jídelna se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7 - Bubeneč

 

Provozní řád školní jídelny pro strávníky ŠJ Korunovační

 

 

1/ Výdejní doba obědů ve ŠJ od 11.40 hod do 13.45 hod

 

2/ Způsoby placení: sporožiro-platba inkasem, trvalý příkaz splatný v II.dekádě

měsíce, hotově v kanceláři ŠJ

 

3/ Termín placení: poslední týden předcházejícího měsíce, nejpozději 1 den před        

požadovaným obědem. Obědy se platí na celý měsíc – je možné vybrat dny.

Při neuhrazení předepsané platby nebude strava vydána.

 

4/ Způsob odhlašování obědů: osobně v kanceláři ŠJ,telefonicky na č.tel. 223018915, e-mailem:sj.korunovacni@volny.cz

 

5/ V případě nemoci je možno odhlásit oběd na týž den v době od 7.00 hod

nejpozději do 8.00 hod. Po této hodině odhlášení na daný den není možné.

Pro další nepřítomnost je nutné strávníka odhlásit.

 

6/ Žáci školy si odkládají tašky v šatnách školy.

 

7/ Strávník je povinen nosit snímací čip.

 

8/ Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařky a

dozoru ve ŠJ. Cizí strávníci sedí u stolů vyznačených k tomu účelu.

 

9/ Strávníci jsou povinni chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu

s hygienickými a společenskými pravidly při stravování.

 

10/ Strávník je povinen po konzumaci obědy odnést po sobě nádobí

do umývárny ŠJ.

 

11/Jakékoli závady ať technického nebo hygienického charakteru okamžitě

hlásit vedoucí ŠJ – p. Štekrové nebo vedoucí kuchařce p. Štěpánkové

 

12/Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost    

nahlásit dozoru ŠJ, vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařce. Znečištění podlahy

je nutno nahlásit dozoru ve ŠJ nebo přítomné družinové vychovatelce.

                                                      - 1 -

 

13/Oběd pro nemocného strávníka je možné první den neplánované nemoci vyzvednout do jídlonosičů v době 10,45-11.00 hod ve výdejně cizích strávníků, vchod ze Sládkovy ulice 2. Nemocný strávník nesmí vstupovat do jídelny a sám si jídlo vyzvedávat. První den neplánované nepřítomnosti žáka je považován za den pobytu ve škole. V další dny nepřítomnosti může strávník odebírat obědy do jídlonosiče v rámci doplňkové činnosti školy, úplata za oběd je však rovna          celkovým nákladům na oběd včetně režií.(Formulář: Upozornění pro rodiče).

 

14/Strávník nesmí odnášet potraviny mimo školní jídelnu. Ovoce nebo zabalený

moučník je možné odnášet pouze za dodržení hygienických předpisů.

 

15/Jídelní lístek je vyvěšen u školní družiny a v jídelně u objednávkového     

snímače. Výběr druhu jídla je možné na snímači pouze na další den, a to do

14.00 hod. Jídlo označené na jídelním lístku číslem 1 není nutné v případě

zaplacení objednávat.

 

16/Žáci jsou přihlašováni ke stravování svými rodiči formulářem:Přihláška ke

stravování ve školní jídelně. Pokud se žák přestane stravovat je nutno tuto

skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ. 

 

17/Připomínky ke stravování je možné podat telefonicky na č.tel.223018915

nebo písemně na adresu ŠJ ZŠ Korunovační 8, Praha 7. Provozní řád školní jídelny je vyvěšen na nástěnce  ve ŠJ,  u vedoucí ŠJ a založen k nahlédnutí u ředitele školy.

 

V Praze dne 27.1.2012

Platnost: od 27.1.2012

 

Pod č.j.42/2012

Nahrazuje Provozní řád č.j.42/09 z 18.3.2009

 

Mgr.Tomáš Komrska

ředitel školy