Základní škola Praha 7, Korunovační 8

Základní informace o kabinetu rozšířené péče

Dokumenty

1. Podklady pro integraci

2. Speciální pomůcky pro reedukaci


Jak vznikl a co nabízí kabinet rozšířené péče

Potřebu poskytovat odbornou rozšířenou péči některým žákům školy jsme pociťovali už před mnoha lety. Již v roce 1995 jsme začali budovat systém tzv. „speciální“ péče, to znamená systém péče o žáky se speciálními poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie atd.) Vybudovali jsme malou učebnu, kterou jsme postupně vybavili řadou reedukačních pomůcek, využíváme speciální  PC programy. Spolupracujeme s řadou odborníků.

V současné době máme v péči přes čtyřicet žáků školy, se kterými pracujeme ve skupinách. Pro každého je vypracován vlastní individuální plán – IVP. Rozvíjíme oslabené funkce některé z percepcí zrakového a sluchového vnímání potřebné pro čtení, psaní, orientaci v pravopise a počítání. Zaměřujeme se i na posílení koncentrace pozornosti.

Jmenované potíže jsou někdy nesprávně a pro žáky nespravedlivě zaměňovány např. s nedostatečným nadáním, zhoršenou pamětí, s nižšími předpoklady pro vzdělání atd. Opak je pravdou, většina žáků s tzv. speciálními poruchami učení prospívá velmi dobře, pokud se přihlíží k jejich potřebám (osobní tempo, krátkodobá koncentrace pozornosti, zvýšená unavitelnost při zátěži, menší odolnost na stresovou situaci jako je např. diktát).

Kabinet rozšířené péče není orientován na pomoc žákům s poruchami chování.


 Žákům poskytujeme rozšířenou péči v širokém spektru aktivit

·         reedukační program, standardně v rozsahu 1 hod. týdně

hrajeme hry na zrakové a sluchovém vnímání – rozlišování, paměť, atd., rozvíjíme  koordinaci oka-ruky i prostorovou orientaci, postřehujeme slabiky, učíme se číst s porozuměním a vyhledávat v textu klíčová slova, manipulujeme s kartičkami a tím si vysvětlujeme a procvičujeme pravopis, pracujeme na počítači se speciálními programy, cvičíme relaxační a uvolňovací cviky, trénujeme jemnou motoriku („prstíky“), kreslíme různé grafomotorické prvky – na velké plochy na zemi, na tabuli, u stolu ve stoje a v sedě, učíme se kreslit různá zvířátka z koleček, fixujeme si správné psaní písmen, atd., při všem se zdokonalujeme i v soustředění, v pracovních návycích, správném sedu apod., pracujeme se sebehodnocením

realizujeme motivační akce pro „naše“ žáky na začátku a  konci  školního roku (Toulcův dvůr či ekologické Sdružení Tereza v září a Bambiriáda v červnu), pomáháme s využitím sebehodnocení ve třídách, v případě potřeby pracujeme s celou třídou (programy zaměřené na  zlepšení vztahů ve třídě), vedeme s žáky a rodiči individuální programy na posílení koncentrace pozornosti nebo rozvoj oslabených percepcí, pravidelně konzultujeme s rodiči, popř. společně s třídním učitelem a vyučujícím konkrétního předmětu, každé pondělí od 14 do 16 hodin po předchozí telefonické dohodě (tel. 233 375 858), spolupracujeme na tvorbě IVP s třídním učitelem na I.st. a s vyučujícím předmětu na II.st., provádíme poradenství při zápisu do 1.třídy, spolupracujeme při vedení programu pro předškoláky


Kdo jsme  

Mgr. Jaroslava Budíková  - speciální pedagog (má v péči žáky z 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A)

Nora Valerová - speciální pedagog, asistent pedagoga (pracuje s dětmi z 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 8.B)


Financování kabinetu rozšířené péče

Činnost kabinetu rozšířené péče je financována ze státního rozpočtu, tzv. zvýšeným normativem poskytnutým na žáky individuálně integrované v běžných třídách. 

Kontakty na odborná pracoviště, s kterými spolupracujeme

 

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 - školské pracoviště psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, poradenství a reedukace v oblasti poruch učení a chování, U Smaltovny 22, Praha 7, tel.: 220 805 247 a 220 805 297

 

Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči – školské poradenské pracoviště zaměřené na žáky s vadami řeči, Libčická 8/399, Praha 8, tel.: 233 544 611

 

DYS-centrum Praha o.s. - občanské sdružení provádějící diagnostiku, poradenství a reedukaci pro žáky s poruchami učení a s poruchou koncentrace pozornosti, nápravy vad řeči,  sídlí v budově naší školy Korunovační 8, Praha 7, tel.: 233 370 262, www.dyscentrum.org

 

Kliničtí psychologové

 

PhDr. Petra Bartlová, poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Trojská 8, Praha 7, tel.: 731 056 716                                                                                                                                                                                       

 

PhDr. Jiří Los, ordinace klinické psychologie, Budínova 2, Praha 8, tel.: 266 082 385

 

Mgr. Jana Woleská, ordinace klinické psychologie a psychoterapie, Dělnická 12, Praha 7, tel.: 266 798 526

 

Další instituce a organizace, které se zabývají podporou rodiny

 

Úřad Městské části Praha 7, odbor péče o dítě, Bc. Illichová, tel.: 220 144 085

 

Dům tří přání o.s. – občanské sdružení zabývající se rodinnou terapií a okamžitou pomocí v rodině, Svatovítská 7, Praha 6, tel.: 233 931 310, www.dumtriprani.cz

 

DUHA Jasmín o.s. – nezisková organizace pořádající volnočasové aktivity pro děti s individuálními potřebami - „program šitý na míru“, tj. klub Duhy Jasmín 1x týdně ve středu od 15 do 16,30 hod., víkendové výjezdy, letní a zimní tábory, tel.: 775 384 201 Mgr. Petr Páta Ph.D., internet: http://jasmin.duha.cz