Veřejná sbírka KAMÍNEK

 

Aktuální disponibilní zůstatek  (odkaz na transparentní účet)

 

Jak mohu přispět do sbírky?

 

Zasláním libovolné finanční částky na zvláštní finanční účet zřízený výhradně pro tento účel u banky: 27800227/0100  Komerční banka a.s.

Chci-li být registrovaným, popř zveřejněným dárcem, oznámím toto oprávněné osobě (řediteli školy).

 

Jak a kdy mohu požádat o finanční pomoc?

 

Podám písemnou žádost (formulář PDF zde) do podatelny školy, popř. písemně poštou. Vyrozuměn/a o možné finanční podpoře a její výši budu do 10 dnů od doručení žádosti v závislosti na disponibilním zůstatku na účtu sbírky. V případě, že nebude aktuálně dostatečná disponibilní hotovost pro podporu, budu informován/a následně při změně stavu.

 

 

Základní informace o sbírce KAMÍNEK

 

Účel sbírky

 

Peněžité příspěvky budou získávány a shromažďovány z dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel humanitární a charitativní: výhradně pro pomoc rodičům – rodinám žáků ZŠ Korunovační 8, Praha 7, které se ocitnou ve finanční nouzi a požádají o konkrétní finanční pomoc, tzn. o přímou úhradu nákladů spojených se vzděláváním dítěte. Tzn. náklady na obědy, svačiny, nadstandardní pracovní sešity a učební pomůcky, mimoškolní vzdělávání organizované Základní školou Praha 7, Korunovační 8. Dále na úhradu výletů třídy v délce do tří dnů, exkurzí, návštěvu kulturních akcí a představení.

 

Závazné principy čerpání výtěžku sbírky

a)    O využití výtěžku pro konkrétního žáka rozhoduje ředitel školy, záměr projedná předem a průkazně (písemný záznam) s třídním učitelem / učitelkou.

b)    Finanční prostředky z výtěžku sbírky jsou přidělovány na základě žádosti, žadatel podá do podatelny školy stručnou žádost v následující struktuře (formulář PDF zde):

-       Jméno a příjmení žáka, třída k datu žádosti, jméno a příjmení žadatele, trvalá adresa

-       Stručné zdůvodnění žádosti s přesným vyčíslením požadavku, který bude v souladu s účelem sbírky a s pravidly čerpání, možno doložit prohlášením o hmotné nouzi apod.

-       V případě požadavku na opakované platby (obědy, mimoškolní činnost apod.) bude z této sbírky uhrazeno maximálně období 6 měsíců v příslušném šk. školním roce, v následujícím školním roce bude opětovně možno zažádat o další pomoc

c)    Dojde-li k situaci, kdy  žák nebude již žákem školy (přestup, dlouhodobý pobyt v zahraničí a podobně), tzn. nebudou čerpány náklady na konkrétní účel, o které žadatel požádal,  bude v rámci školy zbytek nevyčerpaných finančních  prostředků převeden zpět na účet Kamínek jako vratka. Situace, kdy např. dítě neodebere obědy, nenavštěvuje kroužek a pod., se budou řešit stejným způsobem, a to tak, že nevyčerpané finance na účtu budou využity k podpoře dalších žadatelů.

d)    Finanční prostředky se zásadně neposkytují žadateli v hotovosti ani převodem na jeho účet, ale z účtu KAMÍNEK škola hradí náklady na příslušné účty školy (ŠJ apod.)

e)    Případní dárci jsou oslovováni školou (třídní schůzky, dopisy, mailové zprávy, články ve školních novinách, inzeráty apod.).

f)     Dárce může podpořit konkrétní žádost, osobní údaje žadatelů však nejsou v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů školou v žádném případě dárcům poskytovány. Škola v případě realizace konkrétní podpory vyrozumí dárce i žadatele o provedené transakci. Dárcům, kteří budou chtít poskytnout konkrétní podporu, sdělujeme datum podání žádosti, účel, výši podpory.

 

Sbírku pořádá

Základní škola Praha 7, Korunovační 8

se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha

fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby:

Mgr. Tomáš Komrska

 

 

Osvědčení ke sbírce

 

Osvědčení vydal Magistrát hlavního města Prahy podle ustanovení § 4odstavce 1. zákona č. 117/2001 Sb.,  o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) ve zněn pozdějších předpisů (osvědčení ze dne 13.12.2017, č.j.:1941640/2017

 

 

Doba trvání sbírky

Od 1. ledna 2018 do 20.11.2020.

 

 

Způsob provádění sbírky

Shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu 27800227/0100  Komerční banka a.s. zřízeném pro tento účel, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky. Měna libovolná.

 

Doba, místo konání sbírky

Od 1. ledna 2018 do 20.11.2020 na území celé ČR.

Propagační materiály sbírky

Leták ve formátu JPG

Letáčky A5 ve formátu PDF