POSLEDNÍ AKTUALIZACE 30.3.2020

 

ORGANIZACE ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

 

V návaznosti na opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 a podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude organizován zápis v naší škole takto:

1. Zákonný zástupce se k zápisu dálkově zaregistruje odesláním elektronického formuláře:

PROSÍME, REGISTRUJTE SE  VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM ODKAZU NA KORUNKA.ORG ZDE:

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO REZERVACI K ZÁPISU DO ZŠ Praha 7, Korunovační 8

1. Odkaz na elektronický formulář bude dostupný od 1.4.2020 od 8.00 hod. do 14. 4. 2020 (do 20:00 hodin) na korunka.org a na praha7.cz. Elektronická registrace je pouze registrací zájmu o podání přihlášky k základnímu vzdělávání do jednotné databáze škol Prahy 7. Zároveň můžete / nemusíte prostřednictvím této registrace zarezervovat termín pro osobní předání přihlášky k základnímu vzdělávání do školy ve dnech 22. a 23.2020. V případě naší školy zákonný zástupce také elektronickou registrací projeví předběžně zájem o tvořivou třídu, montessori třídu, přípravnou třídu. Prosíme, věnujte potřebný čas této elektronické rezervaci, abychom předešli případným nedorozuměním. Pozor: přijetím elektronické rezervace škola nezahajuje správní řízení.

2. V návaznosti na opatření MŠMT zápis do ZŠ Praha 7,  Korunovační  8 proběhne pouze distančně (dálkově) předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE, nebude-li možno níže uvedenými způsoby, zákonný zástupce si prostřednictvím el. formuláře zarezervuje termín pro osobní předání přihlášky k základnímu vzdělávání  a přihlášku odevzdá osobně ve dnech konání zápisu 22. a 23.4.2020 od 14 do 18 hod. – tzn. ve dnech sběru žádostí. (viz bod 1).

3. Možné způsoby předání přihlášky ke školní docházce, popř. žádosti o odklad šk. docházky, žádosti o předčasný nástup ke školní docházce, žádosti o přijetí do přípravné třídy) jsou tyto:

a) do datové schránky školy: cmrksct,

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: komrska@korunka.org (do předmětu zprávy uveďte ZAPIS)

c) poštou,

d) osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte

(termín osobního podání si rezervujete prostřednictvím rezervačního formuláře) (bod 1)

Info: Všechny potřebné ŽÁDOSTI jsou k dispozici na korunka.org (pravý slupec, ikonka ZÁPIS do 1. roč. a přípravné třídy). ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČ., ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY odesílejte počínaje 1.4.2020, nejpozději však tak, aby byly doručeny do termínu zápisu (sběru žádostí), to je do 22. a 23.4. 2020. Formuláře PDF a WORD najdete níže. Pokud podá zákonný zástupce přihlášku dálkově (distančně) výše uvedenými způsoby, dokládá rodný list dítěte a případně vyjádření školského poradenského pracoviště pouze jako prostou kopii (bez ověření). Doklad o trvalém bydlišti dítěte a OP / (cizinci) cestovní pas a doklad o pobytu na území ČR zákonného zástupce nedokládá. Trvalé bydliště dítěte bude škola ověřovat v evidenci obyvatel. V případě osobního předání předložte OP zákonného zástupce, rodný list dítěte, popř. vyjádření škol. poradenského zařízení.

Registrační číslo dítěte (uchazeče) obdrží zákonný zástupce prostřednictvím e-mailové komunikace, popř. osobně v případě osobní účasti na zápise ve dnech 22. a 23.4. 2020.

Zákonný zástupce má možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. Určený den pro případné podklady rozhodnutí je pondělí 27.4.2020v čase po telefonické domluvě, tel. 731 189 723.

Nedoloží-li zákonný zástupce společně s žádostí o odklad šk. docházky, žádostí o předčasný nástup ke školní docházce, žádostí o přijetí do přípravné třídy vyjádření školského poradenského zařízení, popř. vyjádření lékaře, správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání vyjádření školského poradenského zařízení.

Informace k zápisu na stránkách Prahy 7

Informace k zápisu pro cizince na stránkách Prahy 7

 

KONTAKTNÍ OSOBY

 

 

Mgr. Tomáš Komrska

tel. 731189723

komrska@korunka.org

Mgr. Radka Václavíková

tel. 739109821

vaclavikova@korunka.org

 ¨

 

 

TERMÍN ZÁPISU

ČAS

NÁHRADNÍ TERMÍN

22. a 23. duben 2020

14:00 – 18:00 hodin

PO DOMLUVĚ

(náhradní termín po domluvě s vedením školy, pouze pro děti, které nebyly z vážných důvodů u zápisu v řádném termínu)

VĚK DÍTĚTE - zápis do 1. ročníku, předčasný zápis a zápis do přípravné třídy

ŘÁDNÝ ZÁPIS                   

6 let k 31. 8. 2020

dítě narozené od 1. září 2013 do 31. 8. 2014

 

Žádost o přijetí ke školní docházce (Word)  (PDF)

 

pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního  roku

PŘEDČASNÝ ZÁPIS

5 let k 31. 8. 2020

Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

Žádost o předčasný nástup ke školní docházce

(Word)  (PDF)

dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2020:

 

zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

 

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2021:

 

zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

„...přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.“ (zákon 561/2004 Sb., § 47 odst. 1 věta první). Zákonný zástupce doloží: Vyjádření školského poradenského zařízení… (na žádosti o přijetí, popř. samostatný dokument)

Žádost o přijetí do přípravné třídy (WORD) (PDF)

 

 

(POZOR: legislativní změna umožňuje přijmout i děti bez odkladu školní docházky)

ORGANIZACE ZÁPISU – nekoná se motivační část.

 

a)

k zápisu přicházejí zákonní zástupci ve dvou určených dnech v době od 14:00 do 18:00 hodin

b)

zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP (stačí žádost o přijetí podepsaná a doručená jedním zákonným zástupcem, popř. žádost podepsaná zák. zástupcem a doručená zplnomocněnou osobou - zplnomocnění nemusí být notářsky ověřené)

 Informace k dokladům pro rodiče cizince

c)

dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně

d)

zápis má pouze na formální část (10 minut) motivační část (max. 60 minut)

e)

při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy / přinese vyplněné

f)

u zápisu je vedení školy a speciální pedagožka, které mohou zákonní zástupci využít ke konzultaci, motivační část zápisu vedou p. učitelky 1. stupně

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ do 1. ročníku, do přípravné třídy a rozřazení do programů Tvořivá škola Montessori

a)

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU

 

b)

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

c)

KRITÉRIA PRO ROZŘAZENÍ DO PROGRAMŮ TVOŘIVÁ ŠKOLA A MONTESSORI

ŠKOLSKÝ OBVOD

Školské obvody jsou  stanoveny obecně závaznou vyhláškou o školských obvodech základních škol 4/2020 s účinností od 1.dubna 2020:

odkaz

 

VYHODNOCENÍ PŘIJETÍ

a)

Pro školní rok 2020/2021 bude přijat počet dětí na základě volných míst do plné kapacity školy (530 žáků), které splní kritéria přijetí. Předpokládaný počet prvních tříd je 3 s počtem cca 20 žáků, z toho jedna s alternativním programem Montessori.

b)

V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem v předem určený den.

c)

Losování proběhne mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují.

d)

Losování z registračních čísel dětí, která jim byla přidělena při zápisu, provede ředitel školy za přítomnosti člena školské rady a zřizovatele školy.

e)

Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne následný den na webových stránkách školy a úřední desce školy.

f)

O průběhu losování bude pořízen protokol.

FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU – prezenční 22. a 23.4.2020 (pokud rodič nezašle žádost předem)

a)

Zákonný zástupce dítěte na místě vyplní / doručí Žádost o přijetí k povinné školní docházce a podá škole doplňující informace.

 

b)

Obdrží registrační číslo dítěte.

 

c)

Předloží svůj průkaz totožnosti.

 

d)

Předloží rodný list dítěte.

 

e)

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat (nemusí být notářsky ověřené).

 

f)

Pokud je dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).

 

g)

Zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům.

 Desatero rodičům – doporučení MŠMT

Zařazování dětí do programů Tvořivá škola a Montessori NEPROBÍHÁ v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku. Přijaté děti, které splní daná kritéria, budou podle projeveného zájmu rodičů zařazeny do jednoho z programů. V případě většího zájmu

o daný program budeme vnitřním rozhodnutím ředitele školy zařazovat do daného programu.

PODROBNÁ INFORMACE ZDE

 

FORMÁLNÍ A MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

a)

Zápis má formální část – podání přihlášky k základnímu vzdělávání (možno i do datové schránky, elektronicky, poštou a pod.). Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas).

b)

Motivační část má hravou formou  – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.

c)

Doporučujeme osobní účast rodiče i dítěte u zápisu vzhledem k nabízeným programům školy.

 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

 

Zákonní zástupci obdrží u zápisu následující informace:

 

a) DESATERO PRO RODIČE

...jak může rodič do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji, škola jim doporučí Desatero pro rodiče – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi     z RVP PV   a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci)

Desatero rodičům – doporučení MŠMT

b) INFORMACE PRO CIZINCE

rodiče cizinci předloží: cestovní pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdravotního pojištění dítěte.

 Informace k dokladům pro rodiče cizince

d) INFO O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte)

 Žádost o odklad školní docházky (WORD) (PDF)

e) O VÝUCE PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VÝUKOVÝMI POTŘEBAMI

o individuální pomoci a o komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, u budoucích žáků s SVP (se speciálními výukovými potřebami), u dětí mimořádně nadaných a o systému společného vzdělávání

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

a)

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

b)

Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

c)

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen v kanceláři školy.

d)

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

e)

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

f)

Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

a)

Vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

b)

Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.

c)

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

d)

Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Praha 7, Korunovační 8 a rozhoduje o něm MHMP.

e)

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

a)

Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:

Žádost o odklad školní docházky (WORD) (PDF)

 

pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

 

písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,

 

 

nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

 

b)

Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí ke školní docházce a současně předloží žádost odklad povinné školní docházky:

Žádost o přijetí ke školní docházce (Word)  (PDF)

 

pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

Žádost o odklad školní docházky (WORD) (PDF)

 

písemně – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,

 

nebo v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

c)

Začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.

d)

Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:

 

školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

 (možno samostatně nebo na žádosti o odklad)

 

odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

e)

Pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

f)

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2020 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

g)

Nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

h)

Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

ch)

Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

i)

Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

CO MUSÍ DÍTĚ K ZÁPISU UMĚT A ZVLÁDNOUT?

INFO:  V roce 2020 je zápis bez přítomnosti dětí.

Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se netrapte!! Díky tradičně kvalitní předškolní výchově mateřských škol si děti v předškolním věku postupně osvojují potřebné kompetence pro vstup do základní školy. Naše škola má podpůrný a nápomocný systém vzdělávání, metody a přístupy, které vedou ke zmírnění případných hendikepů (dvě speciální pedagožky, 13 asistentek pedagogů, reedukační programy, podporu nadaných dětí apod.). Máte-li obavy a nejistoty, využijte možnost individuální konzultace ještě před zápisem.

O NAŠÍ ŠKOLE V KOSTCE

Vyučujme podle školního vzdělávacího programu „3in“ (invence, inspirace, investice),  který zdůrazňuje činnostní ráz vyučování a pozitivní hodnocení, orientaci na osobnost žáka, vede k přirozené diferenciaci ve vyučování. Cíleně jsou zapojovány efektivní metody a formy práce s dětmi, a to od projektového vyučování přes experimenty po praktické ověřování dovedností a vědomostí. Jako fakultní škola PedF UK v Praze je dlouhodobě zapojena do mezinárodních projektů se zaměřením na využití moderních technologií a metod ve výuce. Škola je spoluzakladatelem komunity Tvořivé školy (důraz na propojení předmětů, výuku k tvořivosti, vedení žáků ke kulturnosti). Čtvrtým rokem zavádíme program s prvky vzdělávání Montessori a to s velmi dobrými výsledky a s mimořádným zájmem rodičů (aktuálně po jedné třídě v 1. - 4. ročníku, projekt zatím především z důvodu celkové kapacity školy pro děti ze spádové oblasti.

Ve školím roce 2020/21 budeme zavádět vzdělávací program montessori pedagogiky jako samostatný vzdělávací program, bude zveřejněn na stránkách školy v průběhu března 2020 – na programu intenzivně pracujeme. Druhou novinkou bude od školního roku 2020/21 zavedení tzv. trojročí …….

Inkluze - jsme proinkluzivní škola, vybudovali jsme funkční kabinet rozšířené péče, máme přípravnou třídu, v současné době v patnácti třídách asistenty pedagoga, dva zkušené speciální pedagogy, ve většině tříd příznivý počet žáků pro individuální péči, máme dlouholeté zkušenost s péčí o žáky se specifickými poruchami učení.

Volnočasové aktivity: výtvarné kluby, výuka moderního tance, výuka stepu, odpolední angličtina (jazyková škola English Link), kurzy hry na hudební nástroje, keramika, tenisová škola Talent, šachy, aktivity školní družiny: kroužky, návštěvy galerií, výstav, sportovní program).

Spolek rodičů Korunka organizuje bazar, setkávání rodičů, doučování, nákup pomůcek, podporuje nákup vybavení pro výuku, ceny pro děti v soutěžích apod.

Stravování - provozujeme moderní stravovací zařízení, vaříme dvě jídla, výběr jídel on-line, poskytujeme zdravé svačinky na objednání on-line, poskytujeme služby na míru především dětem se zdravotními problémy a s potřebou individuálního stravování. Vaříme jídla přes ulici a umožňujeme stravování cizím strávníkům přímo v jídelně školy.

https://spolek-korunka.webnode.cz/

Spolek rodičů Montessori Korunka podporuje činnost tříd Montessori: zajištění pomůcek, podpora výuky, projekty, financování asistenta a pod., volnočasové aktivity.

Vybavení: prostorný ateliér, aula, moderní PC pracovna, interaktivní tabule ve všech třídách II.st., nižší ročníky postupně vybavujeme IT, gymnastický sál a tělocvična, hřiště ve vnitrobloku, moderní školní kuchyňka a stravovací zařízení, nové moderní laboratoře Che a Fy.
Aktuální projekty: Angličtina s rodilým mluvčím na 1. stupni, tematické lekce anglické konverzace s rodilým mluvčím, projekt v rámci OP Praha - půl růstu ČR: Multikulturní Korunovační a v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: ZŠ Korunovační - Šablony II se zaměřením na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT v ZŠ, podpora mezioborových / rozvojových aktivit.

Pořádáme stálou veřejnou sbírku KAMÍNEK na finanční podporu rodin, které se ocitnou v nouzi.

 

 Informace o programu Tvořivá škola

 Informace o programu Montessori